GRONDWET VAN BOLAND AMATEUR RADIO KLUB

JULIE 1996

(Gewysig 1999)

(Gewysig 2009)

(Gewysig 2010)

(Gewysig 2013)

(Gewysig 2018)

GRONDWET VAN BOLAND AMATEUR RADIO KLUB

 1. NAAM:
  • Hierdie klub sal bekend staan as “BOLAND AMATEUR RADIO KLUB”. (BARK)
 1. DOELWIT:
  • Die doelwit van BARK sal wees om die belange van al sy lede vir alle fasette van amateurradio en verwante aktiwiteite te bevorder.
  • Om die SARL te ondersteun en die lede van BARK aan te moedig om by die SARL aan te sluit.
 1. LIDMAATSKAP:
  • Die volgende klasse van lidmaatskap sal bestaan:
   • Gewone lid        
   • Ere lid
   • Studente lid (1999)
   • Eggenote lid (2018)
  • ‘n Gewone lid is ‘n persoon wat die jaarlikse ledegeld soos vasgestel deur die lede van BARK ten volle betaal het.
   • Die ledegeld van ‘n student of eggenoot sal 50% van die gewone ledegelde beloop. So ‘n persoon moet bewys kan lewer van sy/haar status as eggenoot of ‘n student by ‘’n erkende skool of tersiêre instelling. (2018)
  • Ere-lidmaatskap mag aan enige persoon toegeken word wat na die mening van BARK             komitee uitstaande diens aan BARK gelewer het. So ‘’n lid sal die selfde voorregte as ‘n gewone lid geniet, maar geen ledegelde hoef te betaal nie.
 1. BEHEER:
  • Alle lede van BARK moet die grondwet van BARK en die amateurradio-kode in die algemeen ten volle ondersteun.
  • Die komitee sal die mag hê om lidmaatskap van ‘n persoon op te hef indien 75% van die komitee dit eens is dat so ‘n lid om enige rede(s) nie lid van BARK kan wees nie.
 1. LEDEGELD:
  • Die jaarlikse ledegeld sal vasgestel word by die ledevergadering van BARK wat die AJV van BARK voorafgaan. Ledegeld sal vooruit betaalbaar wees vir die daaropvolgende finansiële jaar.
  • Die finansiële jaar sal strek van 1 Julie tot 30 Junie van die daaropvolgende jaar. (1999)
  • Die ledegeld van ‘n persoon wat gedurende die finansiële jaar by BARK aansluit, sal bereken word volgens die aantal oorblywende maande, insluitend die een waarin hy/sy aansluit, van die finansiële jaar, maar sal nooit minder as 50% van die volle jaar se ledegeld beloop nie. 
  • Indien ‘n lid se ledegeld teen 31 Augustus steeds uitstaande is, vir daardie finansiële jaar, sal die lid sy/haar lidmaatskap onmiddellik verloor. (1999)
  • Die komitee sal die reg hê om in spesiale omstandighede die ledegeld van ‘n lid te verminder. Hierdie reëling sal slegs vir die betrokke finansiële jaar geld en moet jaarliks hersien word.
 1. FINANSIES:
  • Gelde wat deur BARK ontvang word, moet in die rekening(s) van BARK gedeponeer word.
   • Hierdie rekening(s) moet by ‘n erkende finansiële instelling gehou word. 
   • Onttrekkings uit hierdie rekening(s) sal die handtekeninge van die tesourier en een van twee genomineerde komiteelede benodig.
  • Die komitee sal die reg hê om die tesourier toestemming te gee om ‘n kleinkas vir BARK te bedryf.
  • Die Tesourier moet die finale, geouditeerde finansiële state van die afgelope finansiële jaar by die eerste ledevergadering van die nuwe finansiële jaar aan die lede voorlê.
  • ‘n Finansiële kundige of twee komiteelede van BARK plus ‘n gewone lid moet as ouditeur(s) optree.
 1. KOMITEE:

7.1.1 ‘n Komitee wat die sake van BARK behartig, sal jaarliks by die AJV van BARK verkies word. Die komitee sal bestaan uit:

    • ‘n Voorsitter                          
    • ‘n Sekretaris
    • ‘n Tesourier
    • en ‘n maksimum van 4 Addisionele lede (2013)
 • Kandidate vir verkiesing tot die komitee kan slegs genomineer word deur stemgeregtigde lede van BARK. (2010)
 • Die nominasie moet deur die voorsteller en ‘n sekondant onderteken wees. (2010)
 • Die nominasie moet vergesel wees van ‘n skriftelike verklaring van die genomineerde kandidaat waarin hy/sy hom/haar bereidwillig verklaar om op die komitee van BARK te dien. (2013)
 • Nominasies kan voor die AJV aan die sekretaris besorg word, maar daar sal ook geleentheid by die AJV gegee word vir nominasies om dan ingedien te word alvorens daar tot stemming oor gegaan word. (2013)
 • ‘n Stembrief sal tydens die AJV onder die lede versprei word waarop elke lid sy/haar keuse van komiteelede vir die volgende jaar moet aandui. (2013)
 • ‘n Stembrief sal as ongeldig beskou word indien ‘n lid meer as 7 kandidate vir verkiesing aandui. (2010)
 • Drie gewone lede, wat deur die lede teenwoordig by die AJV aangestel word, sal die stemme tel en die nuwe komiteelede aan dui. (2010)
 • Indien minder as 7 nominasies ontvang word sal die genomineerdes as die komitee van BARK bekend staan. (2010)
 • Die verkose komiteelede sal na afloop van die AJV vergader en die verskillende portefeuljes verkies. (2010)
 • ‘n Lid mag ‘n maksimum van twee portefeuljes gelyktydig behartig.
 • Die verkose komitee van BARK sal die reg hê om nog addisionele lede vir daardie betrokke finansiële jaar te koöpteer. (2010)

7.4 Indien omstandighede dit vereis kan ‘n komiteeverkiesing ook deur middel van ‘n SAV hanteer word. (2013)

 1. KOMITEE-VERGADERINGS:
  • ‘n Komiteevergadering mag deur die Voorsitter of Sekretaris of enige twee komiteelede belê word. Alle komiteelede moet ten minste 4 dae voor ‘n komiteevergadering van genoemde vergadering in kennis gestel word.
  • Die kworum by ‘n komiteevergadering sal bestaan uit 50% + 1 van die komiteelede.
 1. LEDEVERGADERING:
  • Ledevergaderings van BARK sal kwartaalliks plaasvind. Een van hierdie ledevergaderings sal as die Algemene Jaarvergadering bekend staan.
  • ‘n Kennisgewing van so ‘n ledevergadering moet ten minste 14 dae voor die beoogde vergadering aan alle lede bekend gemaak word. (2009)
  • Die kworum by ‘n ledevergadering sal bestaan uit 10% van die lede van BARK.
 1. ALGEMENE JAARVERGADERING:
  • Die Algemene Jaarvergadering van BARK sal plaasvind binne drie maande na die afloop van iedere finansiële jaar van BARK. (2018) Die vereistes vir ‘n AJV sal dieselfde wees as die vir ’n ledevergadering.
 1. SPESIALE ALGEMENE VERGADERING:
  • ‘n SAV kan deur die komitee of ten minste 10 lede van BARK belê word.  Die sekretaris of voorsitter moet ten minste 28 dae voor die beoogde SAV, van die vergadering in kennis gestel word.
  • ‘n Kennisgewing, wat ook die agenda sal bevat, moet ten minste 14 dae voor die beoogde vergadering aan alle lede bekend gemaak word. (2009) Geen ander sake as dié op die agenda sal by ‘n SAV bespreek word nie.
 1. VERANDERINGS AAN DIE GRONDWET:
  • Die Grondwet van BARK kan slegs by ‘n AJV of SAV wat spesiaal vir hierdie doel belê is, gewysig word.  Wysigings, in die vorm van mosies, moet die voorsitter of sekretaris ten minste 28 dae voor die genoemde vergadering bereik.
 1. ONTBINDING VAN BARK:
  • ‘n Besluit wat tot die ontbinding van BARK sal lei, kan slegs by ‘n AJV of SAV geneem word. 
  • Fondse in die rekening(s) van BARK sal gebruik word om alle laste eers af te los. (2018)
  • Oorblywende fondse sal aangewend word volgens die besluit van die lede by so ‘n vergadering, maar nooit aan die lede van BARK uit gedeel word nie. (2018)

*******

Translate »
Scroll to Top