Bark Nuus September 2020

VAN DIE VOORSITTER
Na die groot ontwrigting wat Covid-19 veroorsaak het wil dit voorkom dat ons lewens stadigaan meer normaal begin
raak. As radio-amateurs kan ons seker nie te veel kla nie want die grendeltyd het ons nie so erg benadeel nie. In
werklikheid moes ons meer tyd gehad het om radio aktief te wees.
Die Komitee het dit egter goed gedink om nie voor Desember 2020 ‘n vergadering te reel nie. Ons wag vir bevestiging
van die beskikbaarheid van die lokaal en sal u op hoogte hou. Die vergadering sal ook die Algemene Jaar Vergadering
wees waartydens ‘n nuwe Komitee gekies moet word. Kontak my asseblief indien jy sou belangstel om op die Komitee
te dien.
Dit is jammer dat BARK nie vanjaar aan die Internasionale Vuurtoringnaweek kon deel neem nie maar ons sal sekerlik
volgende jaar opmaak daarvoor deur ten minste twee vuurtorings te aktiveer.
Ek bedank graag die lede wat getrou elke Sondag die bulletins skryf, lees en herlei as ook almal wat betrokke is met
die instandhouding van die herhalernetwerk.
BARK se ledetal staan tans op 87 maar daar is nog enkele lede wat nie vir die komende jaar hernu het nie. Teen einde
September sal lede wat nog nie hernu het nie ongelukkig van die BARK databasis verwyder word.
Onthou dat u op hoogte kan bly deur BARK se webwerf http://bark.org.za of Facebook blad https://bit.ly/3lgRUC5 te
besoek.
Conradt, ZS1ES
Voorsitter
VAN DIE TESORIER
Beste klublid,
Soos deur die voorsitter vermeld en reeds in die BARK bulletins afgekondig, is dit weer tyd om ledegeld van die klub
te hernu. Tot op datum het 74 lede hulle lidmaatskap hernu. Baie dankie aan hierdie lede wat BARK getrou
ondersteun. Daar is egter nog 14 lede wat nie hernu het nie.
Die komitee het besluit dat daar geen verhoging in ledegeld vir die boekjaar 1 Julie 2020 tot 30 Junie 2021 sal wees
nie. Ledegeld beloop dus R130-00 per gewone lid en R65 vir studente en skoliere onder die ouderdom van 25 jaar.
Indien daar meer as 1 amateur in u huisgesin is, is die ledegeld vir elke addisionele lid ook R65.
Let asb. op dat die ABSA rekening nie meer bestaan nie en gelde slegs in die Nedbank rekening inbetaal kan word per
elektroniese oordrag (EFT). Indien u op ‘n ander manier inbetaal moet u asb. R20 bankkoste insluit.
Gebruik asb u roepsein as verwysing.
Bankbesonderhede
Bank: Nedbank
Rekening tipe: Tjek
Rekening nr: 1187147885
Gebruik die takkode vir elektronies oorbetaling soos deur u diensverskaffer voorsien word.
Indien u oor die toonbank wil inbetaal gebruik onderstaande takkode. Onthou die ekstra R20 vir bankkoste.
Tak: Cape Gate
Tak kode: 198765
Vir Navrae, en nuwe lede, kontak asb.: Rassie Erasmus, ZS1YT rassiezs1yt@gmail.com