Van die Voorsitter & Boland Vergadering September

VAN DIE VOORSTITTER Conradt, ZS1ES
Ek sien uit om u weer te sien by BARK se algemene jaarvergadering op Saterdag, 14 September 2019.
DIE AJV vind plaas by die Voortrekker terrein in Stellenbosch. LET ASSEBLIEF DAAROP DAT DIE
VERGADERING OM 10:00 BEGIN EN NIE OM 11:00 SOOS GEWOONLIK NIE. Na afloop van die
vergadering word ‘n Bring en Braai aangebied waar die klub ‘n slaaitafel asook ‘n brood en kaas tafel
gaan voorsien. Vir die braai moet u natuurlik u eie vleis en drinkgoed saambring.
By die AJV moet die nuwe bestuur van BARK verkies word. Nominasies moet skriftelik gedoen word
en die nodige vorm is by David ZS1DDK beskikbaar. Daar sal ook ‘n geleentheid by die vergadering
wees om nominasies in te dien. Stel u asseblief beskikbaar om te help met die bestuur van BARK.
Ek maak van die geleentheid gebruik om die lede wie die afgelope jaar op die komitee gedien het te
bedank vir hulle bydrae en bereidwilligheid om op die bestuur te dien
Namens BARK bedank ek almal wie betrokke is met die onderhoud van die herhalers in die Wes-Kaap.
Dit word opreg waardeer.
Opregte dank aan die lede wie betrokke is met die skryf, herleiding en lees van die weeklikse BARK
bulletin. Dankie ook aan Deon, ZR1DE, vir die opstel van CQ Boland.
BARK se ledetal staan tans op 90 maar daar is nog enkele lede wie nie vir die komende jaar hernu
het nie. Teen einde September sal lede wie nog nie hernu het nie ongelukkig van die BARK
databasis verwyder word.
Onthou dat u op hoogte kan bly deur BARK se webwerf http://bark.org.za of Facebook blad
facebook.com/bolandamateurradioklub te besoek.